Revideret INSTA 800 udgave i 2018

Kvalitetsstandarden DS/INSTA 800 har nu været igennem den tredje revisionsrunde, og den fjerde udgave blev udgivet den 17. april 2018 i Danmark.

Standarden har været genstand for en omfattende revision. Ændringerne påvirker både måden man foretager kontrol på, og hvordan resultaterne skal vurderes. Det er derfor vigtig at alle brugere af standarden sørger for at blive opdateret og sætter sig ind i den nye version.

Har man i sin kontrakt aftalt at vurdere rengøringskvaliteten i henhold til INSTA 800:2011, så skal principperne i denne følges. Men da denne standard snart bliver trukket tilbage og ikke længere vil være tilgængelig for brugerne, så bør man allerede nu sætte sig ind i INSTA 800-1:2018, benytte denne som grundlag for kvalitetskontroller, og sørge for at opdatere sine rengøringsaftaler/kontrakter i forhold til dette.

Hvad er nyt i standarden?

En vigtig ændring er at standarden nu er delt op i to dele:

  • INSTA 800-1:2018, Cleaning quality – System for establishing and assessing cleaning quality
  • INSTA 800-2:2018, Cleaning quality Part 2: Certification of companies and persons using INSTA 800-1 – Requirements for attestation of conformity

Del 1 omfatter alle kapitler og annekser fra den gamle standard (INSTA 800:2010) med undtagelse af anneks A og B, det vil sige alt som har med kvalitetskontroller at gøre.

Del 2 omfatter de gamle Annekser A og B, det vil sige bestemmelser knyttet til certifisering og videnniveauer, og del 2 af standarden er gjort “Normativ”. Det betyder i praksis at der kræves certifikat eller anden dokumentation fra et neutraltl evalueringsorgan hvis man ønsker at dokumentere, at man har videnniveau 3 eller 4.

De fleste øvrige ændringer i standarden er forbedringer som skal gøre det lettere at bruge standarden, og som skal bidrage til at der i større grad opnås enighed ved kontroller.

Eksempler på dette er noter som forklarer hvordan komplekse møbler kan inddeles i “samlinger”, og hvordan misfarvede fuger på flisebelagte gulve skal vurderes.

Nyt kapitel 9- Krav til aftalen

I kapitel 9 er der kommet en del forklarende tekster om hvad der skal være beskrevet i aftalegrundlaget, og der gives anbefalinger om hvilket resultat der skal være retningsgivende hvis visuel kontrol og målinger ved hjælp af måleinstrumenter giver modstridende resultater.

OBS! husk at spørge til rengøringshøjden i lokalet.

Det er indført flere nye definitioner, og en del tekst som tidligere lå som supplerende tekst til definitionerne er flyttet til de kapitler i standarden hvor de hører hjemme. De nye definitioner er definition af “rengøring” og “kvalitetsfrekvens”.

Det er gjort flere principielle ændringer i standarden, hvoraf beskrivelsen af “ikke tilgængelige flader” er en af dem. Desuden er der væsentlige ændringer i måden fladesnavs kontrolleres; her skal der ikke længere skelnes mellem tilgængelige steder og svært tilgængelige steder, og hele overfladen skal derfor vurderes samlet. Det gamle Anneks D om brug af instrumentelle målinger er slanket til kun at omfatte 3 målemetoder; støv, friktion og glans, og afsnittet har fået nyt navn; anneks B.

Konsekvenser for dem der er personcertifiseret i DS/ INSTA 800 niveau 3 og 4

  • Del 2 Certificering af virksomheder og personer, der anvender INSTA 800-1Krav til attestering af overensstemmelse er nu “Normativ”, hvilket betyder at kravene i INSTA 800-2 skal følges, hvis du ønsker at dokumentere at du besidder kompetencer svarende til niveau 3 eller 4. I praksis resulterer dette i, at kompetence på Videnniveau 3 og 4 kan kun dokumenteres som følger:Gennom certifikater eller diplomer fra eksamensrelaterede kurser (se standardens del 2 pkt. 3 og 8)
  • Certifikatet eller eksamensbeviset skal være udstedt af et tredjeparts certifiseringsorgan som kan dokumentere at de opfylder kravene i EN ISO/IEC 17021-1 (virksomheder) og /eller EN ISO/IEC 17024 (personer) om personsertifisering (se standardens del 2 pkt. 1)

I INSTA 800-2:2018 stilles der nu konkrete krav til opfølgning af indehavere af personcertifikater. Det er et krav, at der følges op på personcertificeringen mindst én gang i certifiseringsperioden, fx årlige rapporter/oversigter over INSTA 800-serien-relevante ydelser eller besøg/kontroller på stedet med henblik på bekræftelse af fortsættelse af certifikatets gyldighed.

Desuden kræves det at indehaveren skal dokumentere at denne har opdateret sine kompetenser når standarden bliver udgivet i revideret udgave (se standardens del 2 pkt. 4.2). Dette kan gøres ved at deltage på opdateringskurser afholdt af en af SINTEFs samarbejdspartnere (Glad Consulting). Fristen for at gennemføre et opdateringskursus er sat til 31.12.2019.

Efter bestået eksamen vil der blive udstedt et certifikat som viser at man er certifiseret i INSTA 800-1:2018. Der er nu mere end 500 med gyldigt certifikat som skal i gennem opdateringskursus, så vær ude i god tid så du kan sikre dig plads på et kursus før det er for sent.

Se mere om vores INSTA 800 opdateringskursus.

Vil du vide mere om INSTA 800?

Lad os tale sammen på tlf. 70 25 54 77

                                                                  – Klara Marie Mikkelsen, konsulent