Hvad er INSTA 800?

DS/INSTA 800 er et system til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet ud fra et entydigt defineret kvalitetskrav.

Ved udfaldsbaseret rengøring går man fra den programmerede rengøring til den resultatorienterede kvalitetsrengøring. Med INSTA 800 er der fokus på objektive kriterier som inventar, vægge, gulv og loft. Det betyder, at man gør rent de steder der trænger og ikke i forhold til et fastlagt program.

Når man arbejder med DS/INSTA 800 får den enkelte medarbejder et større ansvar. I dette afsnit kan du læse mere om forskellene på udfaldsbaseret og indsatsbaseret rengøring.
DS/INSTA 800 tager udgangspunkt i en række definitioner som er vigtige i forbindelse med et udbud.

INSTA 800 beskriver:

Objektgrupper (inventar, vægge, gulv og loft). Indholdet i de 4 objektgrupper (det man skal gøre rent) skal altid være beskrevet / er meget vigtige i forbindelse med et udbud.

Urenheder – Gruppe 1: affald og løst snavs, støv og pletter. Gruppe 2 – Fladesnavs: tørre fastsiddende eller våde urenheder på et ikke afgrænset område – kalk- og rustbelægninger, fedtfilm, pleje- eller rengøringsmiddel.

Samlinger. Hvordan man tæller urenheder ved en kvalitetskontrol. Urenheder i gruppe 1 tælles i samlinger som er defineret som: samme urenhedstype indenfor 0,5 x 0,5 m. Gruppe 2 angives i % indenfor hver objektgruppe.

Tilgængelig steder og svært tilgængelige steder. Ved en kontrol angiver man om man finder urenheder på tilgængelige steder (umiddelbart frie flader) eller på svært tilgængelige steder (vandrette flader, hvor de tilgængelige flader er mindre end 20 x 30 cm.

Lokalestørrelser. Ved en kontrol er lokalestørrelsen vigtig, da den angiver hvor mange urenheder, der må være i lokalet efter rengøring på de 4 objektgrupper.

Kvalitetsniveauer (der er 6 kvalitetsniveauer). Kvalitetsniveau 5 er det højeste kvalitetsniveau og kvalitetsniveau 0 er det laveste. Kvalitetsniveaet angiver hvor mange urenheder der på være på hver af de 4 objektgrupper efter rengøring for at lokalet kan blive godkendt.

Med INSTA 800 skabes der et ens, forståeligt og accepteret sprog mellem parterne, der letter samarbejdet, reducerer fejl og misforståelser og styrker kundetilfredsheden.

Hovedprincipper for visuel kontrol DS/INSTA 800

Hvis man skal have et billede af rengøringskvaliteten, skal man ifølge DS/INSTA 800 foretage 4 stikprøvekontroller årligt, en i hvert kvartal. For at få et helt præcist billede af rengøringskvaliteten er det vigtigt at man følger de procedurer, der er for en stikprøvekontrol ifølge INSTA 800.

DS/INSTA 800 siger at kontrol foretages:
– Umiddelbart efter udført rengøring
– Eller senest inden lokalet tages i brug.
– Og under forhold, der er så tæt som muligt på de normale betingelser, der er under rengøring

Fremgangsmåde ved vurdering af rengøringskvalitet

• Vurderingen af rengøringskvalitet foretages visuelt ved almindelig færdsel rundt i lokalet/inspektionsenheden.

• Alle overflader, der er omfattet af aftalegrundlaget kontrolleres (objektgruppelisten).

• Det er tilladt at kigge lige eller skråt på de overflader, der kontrolleres. Det er tilladt at bøje sig ned for at se efter urenheder under inventar og trække stole ud.

• Ved vurderingen af høje flader er det tilladt at anvende stige eller lignende.

• For at undgå genbesmudsning af fladerne i et lokale anbefales det at begynde kontrollen med gulvet og herefter videre til inventar, hvor der begyndes med de nederste dele og herefter kontrol af vægge og lofter.

• Det er ikke tilladt at bruge hjælpemidler såsom fx fingre, penne, klude, ekstra belysning og lignende i forbindelse med gennemførsel af kontrollen. Dog er det i tvivlstilfælde tilladt at bruge en egnet metode, fx finger, klud eller lignende for at vurdere, hvorvidt fastsiddende urenheder skyldes manglende bygningsmæssig vedligehold.

Hvornår er et lokale godkendt ved en INSTA 800 kvalitetskontrol?

Ved en kvalitetskontrol registreres forekomsten af urenheder for hver af de 4 objektgrupper i vurderingsskemaet.
Når alle urenheder er registreret i skemaet, tælles urenhederne for hver objektgruppe sammen.

Rengøringen af et lokale godkendes hvis:
– mængden af urenheder på hver objektgruppe er mindre end
eller lig med det tal, som tillades for det respektive
kvalitetsniveau (se tabel 4 i DS/INSTA 800)

Hvert kvalitetsniveau defineres ved:
– et antal urenheder, som må findes inden for de respektive
objektgrupper efter udført rengøring

– der tages hensyn til om urenhederne findes på et
tilgængeligt sted (Tg) eller et svært tilgængeligt sted (Stg).

Vil du vide mere om INSTA 800?

Lad os tale sammen på tlf. 70 25 54 77

                                                                  – Klara Marie Mikkelsen, konsulent